Set thêu cao cấp 100 tép chỉ Airo
Set thêu cơ bản 150 màu chỉ Airo
Set thêu cơ bản 50 màu chỉ Airo
Set thêu cơ bản 150 màu chỉ thường
Set thêu cơ bản 50 màu chỉ thường
Set thêu nổi và thêu tay 50 màu chỉ thường